Zrealizowane projekty - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Zrealizowane projekty

Archiwum wydarzeń > Inne

***

          Realizacja zajęć hipoterapeutycznych
jako formy wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
związana z upowszechnieniem ochrony zdrowia.

Od 08 maja 2017r. do 28 listopada 2017r. w stadninie koni w Budzistowie – hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywały się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w  wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego. Zakładane cele dotyczące udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną, zostały w pełni zrealizowane.
Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”.

Opracowanie: Beata Rebelska


***
Program dotyczący profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu
„Zdrowy styl życia w Twoich rękach.
Alkoholowi i narkotykom mówimy NIE!”
sfinansowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie

Program profilaktyczny skierowany jest do wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Ma on na celu:
doskonalenie umiejętności zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków,
kształtowanie postaw prozdrowotnych,
podwyższenie samooceny wychowanków, dzięki nabytym umiejętnościom,
kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
kreowanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego.
przygotowanie do prowadzenia gospodarstwa domowego.
Na program składa się 7 etapów, które realizowane będą w miesiącu wrześniu
i październiku. A są to:
zajęcia profilaktyczne „Zdrowy styl życia w teorii i praktyce”,
zajęcia profilaktyczne „Nie czas na nudę!” - wyjście do muzeum 6D Maszoperia w Kołobrzegu,
zajęcia profilaktyczne „Życie na pełnej petardzie bez narkotyków”,
zajęcia profilaktyczne „Łamiemy nie tylko umysły”,
zajęcia profilaktyczne - wspólne wykonanie plakatu promującego zdrowy styl życia z okazji Światowego Dnia Serca,
zajęcia profilaktyczne - wyjście do Miasta Myszy, jako atrakcyjny wypełniacz czasu wolnego,
podsumowanie projektu - spotkanie przy słodkiej przekąsce.
Suma dofinasowania 700,00.
Koordynator programu: Elżbieta Wolska-Grębosz

***
W tym roku szkolnym nasza placówka otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w kwocie 3250 złotych na realizację działań - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w 2016 r.
Realizacja działań obejmuje projekty:

„Twoje życie - twój wybór”

Za pomocą aktywnych technik przekazywana jest wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, dopalacze,  alkohol, nikotyna, agresja). Celem zadania jest wdrożenie nowoczesnych, profesjonalnych psychospołecznych programów profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do młodzieży i dzieci, uczących postaw  i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia.
Cele terapeutyczne projektu:
dostarczenie młodzieży doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści oraz doświadczeń,
odreagowanie przez uczestników napięć emocjonalnych,
aktywne uczenie uczestników nowych umiejętności psychologicznych,
dotarcie do grup podwyższonego ryzyka - dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, wskazanie im właściwych wzorców i norm oraz postaw moralnych,
ochrona dzieci i młodzieży przed kolejnymi urazami psychicznymi,
usprawnienie relacji rodzic - dziecko.

Projekt będzie realizowany w formie:
spektaklu profilaktycznego
programu  Stowarzyszenia Arka Noego
programu dla gimnazjum „Potrafię być sobą”
programu dla gimnazjum „Nie daj się oszukać dopalacze to też narkotyki”
programu profilaktyczno – edukacyjnego „Cukierki”.

Suma dofinansowania – 1680 zł

Koordynator projektu:
Monika Tyszkiewicz  - Machnio
Anna Leśniewska

***

Projekt „Smakuj życie w każdym wieku bez alkoholu” sfinansowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg

Założeniem projektu „Smakuj życie w każdym wieku bez alkoholu” jest integracja międzypokoleniowa. Zakłada ona współpracę pomiędzy wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9-21 lat z seniorami z Uniwersytetu III wieku. Projekt składa się z 7 etapów w ramach, których organizowane będą: zajęcia profilaktyczne, warsztaty z przepisem na dobrą zabawę bez alkoholu oraz spotkanie międzypokoleniowe przy grillu, jako podsumowanie projektu.

Cele projektu:
• ochrona wychowanków przed zażywaniem alkoholu,
• dostarczenie podstawowych wiadomości o niebezpieczeństwach związanych
z uzależnieniem od alkoholu,
• wypracowanie umiejętności odmawiania, podejmowania decyzji i dokonywania właściwych wyborów,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
• wzmacnianie samooceny i budowanie poczucia własnej wartości,
• promowanie zdrowego stylu życia i postaw asertywnych w walce z alkoholem,
• kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
• kreowanie wzorców spędzania czasu wolnego;

Projekt zakłada:
1. Zajęcia profilaktyczne - „Życie bez alkoholu smakuje lepiej”.
2. Warsztaty lepienia w glinie – Pracownia ceramiki unikatowej w Kołobrzegu
3. Neurobik, czyli fitness umysłu, czyli wspólne z seniorami układanie puzzli
  i czas na gry zręcznościowe.
4. Warsztaty w glinie – malowanie wypalonych form wykonanych dwa tygodnie wcześniej - Pracownia ceramiki unikatowej w Kołobrzegu.
5. „Coś dla ciała – zumba dla każdego, czyli warsztaty zumby dla najmłodszych
  i troszeczkę starszych.
6. „Wspólne święto: matek, ojców i dzieci”, czyli warsztaty rękodzieła bez względu na wiek.
7. Piknik z grillem i podsumowanie projektu.

Suma dofinansowania – 1350,00 zł.


Koordynator projektu:  
Elżbieta Wolska - Grębosz

***

„Zajęcia na pływalni”

Projekt profilaktyczno – terapeutyczno – wychowawczy sfinansowany ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Nauka pływania elementarnego z zastosowaniem elementów metody Halliwick, ogólny rozwój sprawności fizycznej, wytrzymałości, koordynacji i szybkości. Usprawnianie i stymulowanie układu nerwowego, układu oddechowego i układu mięśniowo-szkieletowo- wiązadłowego. Projekt dostosowany jest do możliwości psychoruchowych uczniów. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i odbywają się na pływalni ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową w wodzie z generalizacją jej w życiu codziennym.

Celem projektu jest promowanie zajęć na basenie jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w odniesieniu do negatywnych wzorców środowiska rodzinnego.
Cele terapeutyczne projektu:
Nabycie przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie umiejętności:
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbałości o własne bezpieczeństwo,
wykorzystania i stosowania pozytywnych wzorców w zachowaniu,
radzenia sobie z negatywnymi uczuciami i sposobów rozładowania agresji,
nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
nabycie umiejętności utrzymania się na wodzie i oswojenie ze środowiskiem wodnym jako alternatywnej formy  spędzania wolnego czasu,
nabycie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
nabycie prawidłowego zachowania się i właściwych reakcji podczas zajęć na basenie  - w miejscu publicznym, ogólnie dostępnym,
nabycie umiejętności w zakresie samodzielności i samoobsługi,
nabycie umiejętności właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Suma dofinansowania - 220 zł
Koordynator projektu:
Rodosław Michałowski
© Copyright 2020 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego