SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Grafika: Misja szkoły
Grafika: szkoła
Szkoła istnieje od 1987 roku

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Okruszek w Kołobrzegu wchodzą następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Okruszek*

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Okruszek**

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.
W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.
Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.

Podstawa prawna:
*Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
**Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.


INFORMACJE
***
Zapraszamy do odwiedzenia naszego nowego kanału Youtube, suskrybowania i lajkowania filmów:
Grafika: YouTube
***

***
Szanowni Państwo
na podstawie komunikatu NFZ oraz informacji Urzędu Miasta Kołobrzeg informuję,
że ruszyła kampania promocji ośrodków systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W Kołobrzegu świadczeń zdrowotnych będzie udzielała poradnia w InterMedical, ul. Łopuskiego 52. Numer telefonu do ośrodka w Kołobrzegu: 663 891 503. Ośrodek ruszył od poniedziałku 8 listopada 2021 r. Uruchomiona zostaje także bezpłatna infolinia pomocowa dla dzieci i młodzieży czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu: 800 12 12 12. Będą tam prowadzone działania skierowane do dzieci i młodzieży w kryzysie. Z założenia będą one kontynuacją pracy psychologów i pedagogów w placówkach oświatowych. Dziecko będzie mogło skorzystać z poradni także w przypadku niekorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, nie są wymagane żadne skierowania.

W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi, w ramach pomocy oferowanej
w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:
-porada psychologiczna diagnostyczna
-porada psychologiczna
-sesja psychoterapii indywidualnej
-sesja psychoterapii rodzinnej
-sesja psychoterapii grupowej
-sesja wsparcia psychospołecznego
-wizyta, porada domowa lub środowiskowa.
Z poważaniem
Kamilla Winiecka
Pedagog
***
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021) - otwórz pdf
***
Informacja dla rodziców/opiekunów
dzieci uczestniczących w Programie dla szkół - otwórz pdf
***
***
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikem MEN dla rodziców
i nauczycieli o kształceniu na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej:
***
Prosimy rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami
***
Wskazówki dla rodzica.
***
Wskazówki dla ucznia.
***
Plakat o koronawirusie ze strony Ministerstwa Zdrowia
***
Plakat o bezpieczeństwie o koronawirusie ze strony Ministerstwa Zdrowia
***

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2022/2023

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

***
© Copyright 2021 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego