Projekty - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty
Realizacja zajęć hipoterapeutycznych
jako formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Od 06 maja 2019r. do 26 listopada 2019r. w stadninie koni w Budzistowie – hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku.
Celem prowadzenia oraz udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach hipoterapeutycznych jako formy aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej, jest ruchowe i korekcyjne tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju zmierzających do eliminowania, w miarę możliwości, przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój psychofizyczny. Zakładane cele realizowane będą poprzez udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną.
Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”.
Opracowanie: Beata Rebelska

 ***

Zakończono projekt „Działalność terapeutyczno-wychowawcza i profilaktyczna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”.

W ramach projektu realizowano zajęcia na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w których uczestniczyło ośmiu uczniów „Okruszka”. Projekt adresowany do  dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie sfinansowano ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Podczas  cotygodniowych zajęć na basenie, które odbywały się od kwietnia do listopada uczniowie oprócz podstawowych umiejętności pływackich rozwijali umiejętności z zakresu samoobsługi, uczyli się przestrzegania zasad bezpieczeństwa, radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. Nabywali umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Głównym celem projektu było ukazanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną właściwych, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla zachowań ryzykownych i patologicznych.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu byli nauczyciele SOSW „Okruszek” Rodosław Michałowski i Wojciech Buszka.***

Działalność wychowawczo - profilaktyczna  i informacyjno – edukacyjna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym – Kulinarne podróże po Europie:
„Lepiej dobrze ugotować niż alkohol konsumować”.

W dniach od 08 maja do 16 października 2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu, odbywają  się zajęcia kulinarne, w realizowane w ramach projektu: Działalność wychowawczo profilaktyczna  i informacyjno – edukacyjna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym – Kulinarne podróże po Europie: „Lepiej dobrze ugotować niż alkohol konsumować”. Projekt dofinansowany jest ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r. Głównym celem realizacji  zajęć jest oddziaływanie w zakresie promowania i utrzymania abstynencji oraz dostarczanie informacji na temat sposobów spędzania wolnego czasu. Udział w zajęciach kulinarnych oraz poznanie kultury i kuchni innych narodów pozwoli na dostarczenie  osobom niepełnosprawnym nowych doświadczeń, co znacząco wpłynie na generalizację posiadanych umiejętności społecznych, samoobsługowych i komunikacyjnych oraz  umożliwi nabywanie nowych oraz przygotowanie do przyszłej pracy.
Zadaniem objęta jest grupa młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie uczęszczająca do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz do Gimnazjum Specjalnego.

Opracowanie: Beata Rebelska
***

Realizacja zajęć hipoterapeutycznych
jako formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Od 07 maja 2018r. do 29 listopada 2018r. w stadninie koni w Budzistowie – hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku.
Celem prowadzenia oraz udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach hipoterapeutycznych jako formy aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej, jest ruchowe i korekcyjne tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju zmierzających do  eliminowania, w miarę możliwości, przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój psychofizyczny. Zakładane cele realizowane będą poprzez udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą  doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną.
Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”.

Opracowanie: Beata Rebelska

***

Warsztatowe zajęcia z gospodarstwa domowego dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – Kulinarne podróże po Europie”

W dniach od 09 kwietnia do 07 grudnia 2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu, odbywają się „Warsztatowe zajęcia z gospodarstwa domowego dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – Kulinarne podróże po Europie”. Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w 2018r. Głównym celem realizacji warsztatowych  zajęć jest konieczność rozwijania autonomii osób niepełnosprawnych intelektualnie, tzn. wspierania ich w osiąganiu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb i zaradności w życiu codziennym oraz przygotowanie ich do pracy we własnym gospodarstwie domowym. Zajęcia z gospodarstwa domowego będą miały charakter praktyczny i teoretyczny, z przewagą tego pierwszego i pozwolą na opanowanie podstawowych umiejętności i wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy  warsztatów wezmą udział w zajęciach kulinarnych, które będą miały charakter praktyczny i teoretyczny. Forma oraz tematyka zajęć umożliwi osobom niepełnosprawnym  doświadczenie wielu codziennych czynności, przez co będą one mogły  doskonalić umiejętności samoobsługowe, rozwijać zainteresowania dotyczące innych krajów oraz odmiennych kręgów kulturowych, wykształcić akceptację i tolerancję wobec innych narodów i kultur, rozwijać umiejętność poznania siebie  i otaczającego świata. Uczestnicy warsztatów w każdym miesiącu będą zdobywać wiedzę na temat  innego  kraju europejskiego, zaczynając od poznania własnej ojczyzny. W kolejnych  miesiącach wyruszą do Włoch, Grecji i Hiszpanii (prezentacje multimedialne, wyjścia do restauracji, udział w teoretycznych i praktycznych zajęciach warsztatowych). Wspólne przyrządzanie, gotowanie oraz degustacja potraw z innych krajów pozwoli młodzieży niepełnosprawnej na wykorzystanie swoich umiejętności w zakresie samoobsługi, komunikowania swoich potrzeb,  wykazania się samodzielnością, nabycia  umiejętności w zakresie prawidłowego, zdrowego odżywiania się, organizacji własnego działania w sytuacjach życia codziennego, prawidłowego i bezpiecznego posługiwanie się sprzętem i urządzeniami gospodarstwa domowego, sporządzania podstawowych potraw i ich podawania,,  znajomości podstawowych przepisów BHP, wyrobienia nawyku pracowitości i gospodarności. Ma to ogromny wpływ na poczucie własnej wartości i budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
Realizacja części zajęć w lokalach gastronomicznych oraz na terenie Edukacyjnego Gospodarstwa Agroturystycznego pozwoli na generalizację już nabytych umiejętności oraz stworzy okazję do nabywania nowych. Atrakcyjna forma zajęć oraz różnorodność planowanych treści wpłynie pozytywnie na wzbogacenie doświadczeń osób niepełnosprawnych poprzez stałe aktywizowanie ich do działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz przygotowania do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej.
Zadaniem objęta jest grupa młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie uczęszczająca do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz do Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu. Warsztatowe zajęcia z gospodarstwa domowego będą odbywały się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu, prowadzone będą również w restauracjach na terenie miasta oraz w Edukacyjnym Gospodarstwie Agroturystycznym "Nadmorskie Zacisze" w Mielnie.
Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”,  którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, a także tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

Opracowanie: Beata Rebelska


***
    
Realizacja zajęć hipoterapeutycznych
jako formy wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
związana z upowszechnieniem ochrony zdrowia.  

Od 08 maja 2017r. do 28 listopada 2017r. w stadninie koni w Budzistowie – hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywały się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w  wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego. Zakładane cele dotyczące udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą  doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną, zostały w pełni zrealizowane.
Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”.

Opracowanie: Beata Rebelska

***
    
Projekt „Wiem co jem, zdrowo żyję – STOP UŻYWKOM”

Projekt sfinansowany ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017r.  
Projekt realizowano w terminie od 08.05.2017r. do 19.06.2017r.  
Celem projektu było rozwijanie samodzielności życiowej poprzez doskonalenie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków, wdrażanie do zdrowego trybu życia wolnego od używek i alkoholu, kształtowanie postawy prozdrowotnej oraz rozwijanie współpracy w grupie.
W trakcie projektu zrealizowano cykl siedmiu zajęć kulinarnych, podczas których omówione zostały  zasady zdrowego odżywiania oraz techniki przyrządzania zdrowych posiłków. Wspólne gotowanie pozwoliło na spędzenie wolnego  czasu w miłej, domowej atmosferze. W trakcie projektu przeprowadzono także zajęcia profilaktyczne ukazujące negatywny wpływ alkoholu oraz środków psychoaktywnych na zdrowie i życie dzieci i młodzieży. Na zakończenie projektu zorganizowano konkurs podczas którego uczniowie mieli możliwość wykazania się zdobytą  wiedzą na temat zasad zdrowego odżywiania oraz negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie i życie człowieka.
I etap projektu --- więcej
II etap projektu --- więcej
III etap projektu --- więcej
IV etap projektu --- więcej
V etap projektu --- więcej
VI etap projektu --- więcej
VII etap projektu --- więcej
VIII etap projektu --- więcej
IX etap projektu --- więcej
Realizacja projektu: Irena Kołodziej- Wałęska

***

Sprawozdania z realizacji projektów w roku 2016
***
Realizacja zajęć hipoterapeutycznych
jako formy wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
związana z upowszechnieniem ochrony zdrowia.

Od 08 maja 2017r. do 28 listopada 2017r. w stadninie koni w Budzistowie – hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego. Celem prowadzenia oraz udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach hipoterapeutycznych jako formy aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej, jest ruchowe i korekcyjne tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju zmierzających do  eliminowania, w miarę możliwości, przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój psychofizyczny. Zakładane cele realizowane będą poprzez udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą  doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną.
Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”, którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, a także tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Opracowanie: Beata Białkowska
***

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kołobrzegu otrzymał dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

 1. Projekt profilaktyczny pod nazwą - „Uczymy się dokonywać właściwych wyborów”.
 

Celem głównym projektu jest :
Wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę i umiejętności, dzięki którym:
 • będą bardziej świadome skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych zażywania substancji psychoaktywnych,
 • będą lepiej rozpoznawać sytuacje niebezpieczne i ryzykowne w zakresie   zażywania substancji psychoaktywnych oraz właściwie - bezpiecznie reagować wobec zagrożeń.
 
Zakładane rezultaty projektu to:
 • Zmniejszenie u uczniów liczby zachowań niebezpiecznych dla zdrowia i życia.
 • Dokonywanie przez uczniów właściwych wyborów dotyczących zdrowia.
 • Osłabienie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im dzięki dostrzeganiu przez młodzież istnienia alternatywnych i atrakcyjnych możliwości samorealizacji.
 • Wzmocnienie czynników chroniących m.in. poprzez dostrzeganie przez młodzież możliwości satysfakcjonującego życia oraz rozwijanie potencjalnych możliwości młodzieży.
 • Zintegrowanie środowiska uczniów, nauczycieli i rodziców w kontekście działań wychowawczo-profilaktycznych.
 

Już w marcu  odbył się cykl zajęć profilaktycznych prowadzonych przez specjalistę terapii uzależnień cert. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Przemysława Siciarza:
 • Dopalacze – wypalacze”
 • Fakty i mity na temat narkotyków”
 • Napoje energetyczne – stop! Postaw na naturę”
 

W maju będziemy gościć artystów i terapeutów EDU-ARTIS z Krakowa, którzy zaprezentują  spektakl profilaktyczny pt.: „Inna strona życia”, dostarczając dzieciom i młodzieży wiedzy na temat używek i obalając mity na ich temat.

W październiku  weźmiemy udział w  profilaktycznym programie  teatralnym TEATRU STOP z Koszalina  p.t.: „Beznikotynek”, który  w widowiskowej formie scenicznej traktuje o szkodliwości palenia tytoniu.

Kwota dofinansowania 2400 zł.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu – Dorota Filipczak – Wojnicz.


 1. Wiem co jem-zdrowo żyję –STOP UŻYWKOM”
 
Projekt realizowany będzie w terminie od 08.05.2017r do 19.06.2017r.
Działanie ma na celu wdrożenie zasad zdrowego odżywiania oraz zdrowego trybu życia wolnego od alkoholu i innych używek. W trakcie projektu zrealizujemy cykl zajęć kulinarnych, podczas których omówione zostaną  zasady zdrowego odżywiania oraz techniki przyrządzania zdrowych posiłków. W trakcie projektu przeprowadzone zostaną zajęcia profilaktyczne ukazujące negatywny wpływ alkoholu i innych używek na zdrowie i życie człowieka, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie konkurs podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazania się zdobytą  wiedzą na temat zasad zdrowego odżywiania oraz negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie i życie człowieka.  

Przyznana kwota 330zł.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu : Irena Kołodziej - Wałęska

 1. Działalność terapeutyczno- wychowawczo profilaktyczna dla dzieci niepełnosprawnej intelektualnie”

Cele:
 • nauka pływania elementarnego z zastosowaniem elementów metody Halliwick,
 • ogólny rozwój sprawności fizycznej, wytrzymałości, koordynacji i szybkości,
 • usprawnianie i stymulowanie układu nerwowego, układu oddechowego i układu mięśniowo-szkieletowo- wiązadłowego.

Zajęcia odbywają się na pływalni „ Milenium” dwa razy w tygodniu.  
Projekt realizowany od marca do listopada. Kwota dofinansowania 420 zł.  
Osoba odpowiedzialne za realizacje projektu – Rodosław Michałowski, Wojciech Buszka.  

 1. Nazwa projektu „Radość z życia bez ryzyka zagrożenia alkoholem!”.
 
Założeniem projektu jest integracja wychowanków niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze środowiskiem lokalnym. Zakłada ona współpracę z terapeutami zajęciowymi z Zespołu Policealnych Szkół Medycznych w Kołobrzegu. Projekt składa się z 8 etapów w ramach, których organizowane będą zajęcia profilaktyczne, warsztaty z terapii zajęciowej z przepisem na dobrą zabawę bez alkoholu oraz spotkanie przy grillu na podsumowanie projektu.

Cele główne projektu to:
 • doskonalenie umiejętności zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego bez alkoholu w sposób kreatywny,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
 • kreowanie ciekawości poznawczej,
 • budowanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego.
 
Etapy projektu:
Zajęcia profilaktyczne „Alkohol – to zły pomysł na dobra zabawę”;
Warsztaty kulinarne „Dobra zabawa ze zdrowym podwieczorkiem”;
Zajęcia profilaktyczne „Konsekwencje dla młodzieży po spożyciu alkoholu” – spotkanie z policjantem sierż. szt. Danielem Kolasińskim z Zespołu do Spraw Nieletnich z Komendy powiatowej Policji w Kołobrzegu i m. in. test w alkogoglach;
Warsztaty z terapii zajęciowej „Dobra zabawa w plenerze”;
Zajęcia profilaktyczne „Potrafię mówić Nie dla alkoholu” – profilaktyka poprzez budowanie scenek;
Zajęcia ruchowe - Wizyta w Parku Linowym;
Kinowa terapia zajęciowa - Wyjście do Kina „Wybrzeże” w Kołobrzegu na seans filmowy;
Podsumowanie projektu - Spotkanie słodko-słone przy grillu.

Termin realizacji – 08.05. – 23. 06. 2017r. Kwota dofinansowania 1000 złotych.

 Osoba odpowiedzialna – Elżbieta Wolska-Grębosz
                                                                    

***

Program dotyczący profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu
„Zdrowy styl życia w Twoich rękach.
Alkoholowi i narkotykom mówimy NIE!”
sfinansowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie

Program profilaktyczny skierowany jest do wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Ma on na celu:
doskonalenie umiejętności zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków,
kształtowanie postaw prozdrowotnych,
podwyższenie samooceny wychowanków, dzięki nabytym umiejętnościom,
kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
kreowanie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego.
przygotowanie do prowadzenia gospodarstwa domowego.
Na program składa się 7 etapów, które realizowane będą w miesiącu wrześniu
i październiku. A są to:
zajęcia profilaktyczne „Zdrowy styl życia w teorii i praktyce”,
zajęcia profilaktyczne „Nie czas na nudę!” - wyjście do muzeum 6D Maszoperia w Kołobrzegu,
zajęcia profilaktyczne „Życie na pełnej petardzie bez narkotyków”,
zajęcia profilaktyczne „Łamiemy nie tylko umysły”,
zajęcia profilaktyczne - wspólne wykonanie plakatu promującego zdrowy styl życia z okazji Światowego Dnia Serca,
zajęcia profilaktyczne - wyjście do Miasta Myszy, jako atrakcyjny wypełniacz czasu wolnego,
podsumowanie projektu - spotkanie przy słodkiej przekąsce.
Suma dofinasowania 700,00.
Koordynator programu: Elżbieta Wolska-Grębosz

***

Realizacja zajęć hipoterapeutycznych poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie ochrony  zdrowia i działań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


Od 05 maja 2016r. do 24 listopada 2016r. w stadninie koni w Budzistowie hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego.Celem prowadzenia oraz udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach hipoterapeutycznych jako formy aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej, jest ruchowe i korekcyjne tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju zmierzających do  eliminowania, w miarę możliwości, przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój psychofizyczny. Zakładane cele realizowane będą poprzez udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą  doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną.
Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym „Okruszek”,  którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, a także tworzenie optymalnych warunków wszechstronnegorozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Opracowanie: Beata Białkowska

***

W roku szkolnym 2015/2016 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę! oraz Wojewódzkiego Programu Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Cel główny:
Zwiększenie świadomości uczestników Programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe:
Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Partnerzy:
Agencja Rynku Rolnego,
Instytut Medycyny Wsi.
Patroni:
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Federacja Konsumentów,
Instytut Żywności i Żywienia,
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

Więcej o realizowanym Ogólnopolskim Projekcie "Trzymaj formę" w zakadce: Wydarzenia Szkoła i  Wydarzenia Internat

Głównym celem programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” jest zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, w szczególności „nowych narkotyków”.

Cele szczegółowe:
Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia,
Rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje uzależniające.

Program edukacyjny „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” nie jest „programem o substancjach psychoaktywnych” lecz programem, który ma zapobiegać ich używaniu. Tym samym jego ideą jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia.

Partnerzy:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U".

Koordynator zespołu profilaktycznego: Monika Tyszkiewicz-Machnio

***

PROJEKT „KUCHENNE ABC W RYTMIE FIT”

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykorzystania dofinansowania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu

realizowanego w okresie 11.05. – 26.06.2015r.,
w jednostce organizacyjnej Powiatu Kołobrzeskiego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu
określonych w umowie nr PU – 3037.1.17.2015.N,
zawartej w dniu 27.03.2015r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: mgr Elżbieta Wolska - Grębosz


***

W roku szkolnym 2014/2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” otrzymał dofinansowanie w kwocie 2000 złotych na realizację projektu profilaktycznego „I Ty możesz zmienić swoje życie. Stop narkomanii alkoholizmowi przemocy” finansowanego ze środków pochodzących z dotacji Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015 Rozdz. 85153 Zwalczanie Narkomanii/ 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Realizacja działań obejmuje:
1. Teatr profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży pt. „Bella” zrealizowany przez Teatr Moralitet z Krakowa.
Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy.
2. Teatr profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży pt. „Diabelski młyn” w wykonaniu Teatru Moralitet z Krakowa.
Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom: dopalaczom, narkotykom, nikotynie, alkoholowi.
3. „Młodzież wolna od uzależnień”
Program profilaktyczny autorstwa Ośrodka Metodycznego KKWR w Warszawie Filia w Koszalinie.
Celem zadania jest wdrożenie nowoczesnych, profesjonalnych psychospołecznych programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży i dzieci, uczących postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia.
4. Program profilaktyczny „Jak radzić sobie z własną złością” realizowany przez Ośrodek Metodyczny KKWR Filia Koszalin mający na celu zapoznanie uczestników i wyuczenie ich akceptowanych form wyrażania swojej złości, zaprezentowanie skutecznych metod asertywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: mgr Monika Tyszkiewicz-Machnio

© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego