Świetlica - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Świetlica   W roku szkolnym 2020/ 2021 świetlica szkolna funkcjonuje pięć dni w tygodniu:
• od 8:00 do 16:00

Świetlica szkolna w SOSW „Okruszek” w Kołobrzegu, pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie.

Świetlica zapewnia dzieciom bezpieczeństwo przez stałą obecność wychowawcy.
W świetlicy szkolnej, opieką wychowawcy objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający, przebywający w internacie oraz ci, których rodzice pracują. Świetlica szkolna wypełnia również czas wolny wszystkim uczniom, którzy nie uczestniczą aktualnie w zajęciach lekcyjnych z różnych przyczyn m.in. czekającym na zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowanej opieki, która umożliwia wszechstronny rozwój osobowości, oraz zaspokojenie potrzeb psychofizycznych.

W świetlicy organizowane są zajęcia opiekuńczo–wychowawcze z elementami edukacyjnymi, plastyczno–techniczne, muzyczno–ruchowe, porządkowe, samoobsługowe
oraz profilaktyczne. Prowadzone zajęcia nawiązują do aktualnych wydarzeń, świąt, rocznic
i pór roku oraz obejmują realizację tematów profilaktycznych (profilaktyka uzależnień, bezpieczne formy spędzania wolnego czasu, sposoby radzenia sobie z agresją, umiejętność nazywania i okazywania uczuć, dbanie o zdrowie i higienę osobistą, zdrowe odżywianie etc.). Zajęcia realizowane są m.in. poprzez: pogadanki, gry i zabawy stolikowe, zabawy ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem elementów metody arteterapii, dramy, bajkoterapii, muzykoterapii pedagogiki zabawy.

Wszystkie oddziaływania terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości
i umiejętności uczniów.

Zajęcia organizowane w świetlicy szkolnej ukierunkowane są na odpowiednią stymulację zmysłów dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki specjalistycznym urządzeniom pozwalają na odbieranie bodźców zmysłowych tak, aby dziecko mogło w sposób zaplanowany i przyjemny zdobywać doświadczenia ułatwiające poznawanie świata. Ponadto zaletą zajęć jest możliwość wprowadzania elementów relaksacji, co pozytywnie wpływa
na stan wyciszenia emocjonalnego oraz odprężenia.

Rolą zajęć świetlicowych jest także trenowanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych, usprawnianie percepcji słuchowej, zwiększanie umiejętności komunikacyjnych, poszerzanie umiejętności społecznych.

Opiekuńczą postawą, podmiotowością wobec wychowanka, dobrowolnością udziału
w zajęciach, świetlica szkolna stwarza im jak najlepsze warunki spędzania czasu wolnego
od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia w świetlicy są zaproszeniem do świata poszukiwań pełnego muzyki, barw, zapachów, zagadek i radości.
© Copyright 2020 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego