Szkoła Specjalna Przysposabiająca - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Szkoła Specjalna Przysposabiająca

Informacje dla rodziców


Od września 2017r. w naszym Ośrodku działa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Głównym zadaniem Szkoły jest przygotowanie uczniów do, w miarę samodzielnego, funkcjonowania w życiu społecznym, wykonywania  różnych prac, mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia  oraz przystosowanie do podejmowania aktywności w różnych środowiskach pracy, w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń.

Najważniejszym celem jest:
kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb oraz niesienia pomocy innym osobom.
Przygotowanie uczniów do pracy pozwoli na efektywne, w miarę, samodzielne i niezależne  funkcjonowanie w roli osoby dorosłej oraz uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i kulturalnego.

Na zajęciach realizowane są treści w zakresie dostosowanym do możliwości uczniów. Opracowany i realizowany przez nauczycieli Program Nauczania i Wychowania oraz  Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne dla każdego ucznia zachowują proporcję pomiędzy wymaganiami jakie stawia życie, a możliwościami psychofizycznymi uczniów.

Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – są to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, a także nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, np. korzystania z instytucji użyteczności publicznej, posługiwania się pieniędzmi, pełnienia różnych ról społecznych.

Wychowanie fizyczne – umożliwia usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowniach i na terenach sportowych.

Zajęcia kształtujące kreatywność – (sztuka, komputerowe) – w trakcie tych zajęć uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Przysposobienie do pracy zajęcia mają charakter zajęć praktycznych, dających uczniom możliwość nabywania praktycznych umiejętności pracy oraz kształtowania właściwych postaw wobec pracy.

W ramach tego przedmiotu uczniowie realizują treści programowe w następujących dziedzinach:
Gospodarstwo domowe
Szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie.

Zajęcia kulinarne
Przygotowane, obróbka, cieplna i wstępna potraw, sporządzanie i wydawanie posiłków.

Ogrodnictwo
Uprawa i pielęgnacja roślin, prace  w mini – ogródku szkolnym oraz na terenie ogrodnictwa, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych.

Prace biurowe
Obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, laminator oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

Krawiectwo
Zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich,  szycie prostych wyrobów dekoracyjnych i użytkowych.

Rękodzieło artystyczne
Wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik: Quilling, Scrapbooking.  decoupage, malowanie na szkle, wyrób ozdób oraz materiałów: drewno, sznurek, modelina, tektura, koraliki, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.

Zajęcia z przysposobienia do pracy prowadzone są  w formie zajęć warsztatowych na terenie ośrodka w szkolnych pracowniach  oraz poza nim.

Opracowanie: Beata Rebelska

© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego