Dofinansowanie do posiłków - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674


SZKOŁA        INTERNAT
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY "OKRUSZEK"
Adres: 78-100 Kołobrzeg ul.Brzozowa 2  tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674
Przejdź do treści

Menu główne:

Dofinansowanie do posiłków

Informacje dla rodziców


!!!  INFORMACJA DLA RODZICÓW  !!!
dotycząca dofinansowania do posiłków w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

Informuję, że w naszym mieście  jest realizowany program osłonowy „Pomoc gminy  w zakresie dożywiania na lata 2014-2020", który swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg. Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem programu jest m.in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży    z rodzin  o niskich dochodach.
Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/562/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG, z dnia 30 stycznia 2014 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014/2020”, obecnekryterium dochodowe, podwyższone do 150% kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,  wynosi 684,00 zł na osobę  w rodzinie.

W ramach programu udziela się pomocy w szczególności:
– dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
– uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy spełniają kryterium dochodowe, aby ubiegać się o sfinansowanie posiłków, zapewnianych przez przedszkola / szkoły prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kołobrzegu przy ulicy Okopowej, w celu  wypełnienia i złożenia wniosku  o dożywianie dziecka.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz Gromek
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego