SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Placówka istnieje od 1987 roku.
 
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu wchodzą następujące szkoły:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.

Podstawa prawna:
1) Uchwałą Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
2) Uchwałą Nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka. Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  E

***

    
SZKOŁA         INTERNAT
ZARZĄDZANIE NR SOSW-I.0210.16.201816
DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO "OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU
w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


***

Informacja Wydziału Edukacji urzędu miasta o możliwości korzystania przez uczniów ze wsparcia w zakresie wyżywienia. Treść:

Informuję, że Rada Miasta Kołobrzeg na sesji w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w  domu i szkole” na lata 2019 – 2023. W związku z powyższym w celu dotarcia do jak największej grupy potencjalnych beneficjentów w/w programu, proszę o umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o programie: pisma Dyrektora MOPS w tej sprawie z dnia 18.01.2019 r. skierowanego do szkół  oraz uchwały RM.

**************************************************************************
          
      
 SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW     STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE OKRUSZKA"    SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego