SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Placówka istnieje od 1987 roku.
 
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu wchodzą następujące szkoły:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.

Podstawa prawna:
1) Uchwałą Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
2) Uchwałą Nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka. Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.INFORMACJE  I  AKTUALNOŚĆI    
SZKOŁA         INTERNAT


***

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
odędzie się na boisku szkolnym
o godz. 9.00.

***

Zajęcia na pływalni- MOSiR w Kołobrzegu- basen-  Milenium

Od maja 2019 ruszył ponownie  projekt profilaktyczno – terapeutyczno – wychowawczy sfinansowany ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Celem projektu jest  nauka pływania elementarnego z zastosowaniem elementów metody Halliwick, ogólny rozwój sprawności fizycznej, wytrzymałości, koordynacji i szybkości. Usprawnianie i stymulowanie układu nerwowego, układu oddechowego i układu mięśniowo-szkieletowo- wiązadłowego. Projekt dostosowany jest do możliwości psychoruchowych uczniów. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i odbywają się na pływalni ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową w wodzie z generalizacją jej w życiu codziennym.  Projekt realizowany będzie do listopada 2019 roku.  
Zajęcia odbywają się na pływalni „ Milenium” dwa razy w tygodniu.  

Osoba odpowiedzialne za realizacje projektu: Wojciech Buszka, Rodosław Michałowski

***

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu
„Sobą być i dobrze bez alkoholu żyć!”
sfinansowanego przez Gminę Miasto Kołobrzeg

1. Realizacja celów i nabywanie umiejętności.
Wszystkie cele i zakładane rezultaty zostały osiągnięte zgodnie ze złożonym harmonogramem oraz wnioskiem o dofinansowanie na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu w roku 2019.
Zrealizowane cele dotyczyły przede wszystkim:
• doskonalenia umiejętności zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego bez alkoholu w sposób kreatywny,
• kształtowania postaw prozdrowotnych,
• budowania właściwych wzorców spędzania czasu wolnego.
Poprzez siedem etapów projektu wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym nabyli, na miarę swoich możliwości, przede wszystkim następujące umiejętności:
• spędzania czasu wolnego z sposób zdrowy i kreatywny bez alkoholu,
• promowania zdrowego stylu życia bez alkoholu w środowisku domowym.
2. Etapy projektu:
• dwukrotnie zajęcia profilaktyczne – „ Jestem sobą i nie pije alkoholu!”,
• dwukrotnie zajęcia z samoobrony – „Bezpieczeństwo ponad wszystko!”, „Jak zachować się w sytuacji zagrożenia?”,
• zajęcia z filmem w Kinie „Wybrzeże” w Kołobrzegu,
• zajęcia ze smakiem – spotkanie przy grillu, jako integracja wychowanków i ich rodziców oraz wychowawców.
3. Realizatorzy projektu:
• st. Sierż. Daniel Kolasiński – specjalista z Zespołu ds. Nieletnich z Powiatowej Komendy Policji w Kołobrzegu,
• Pani Katarzyna Kałużna-Urbaś – pracownik cywilny Powiatowej Komendy Policji w Kołobrzegu,
• Pani Agnieszka Sulecka – pracownik Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Kołobrzegu,
• Pan Leszek Misiarek – instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością samoobrona,
• Elżbieta Wolska-Grębosz - osoba odpowiedzialna za realizację projektu.

Opracowanie: Elżbieta Wolska-Grębosz

***

Realizacja zajęć hipoterapeutycznych
jako formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Od 06 maja 2019r. do 26 listopada 2019r. w stadninie koni w Budzistowie – hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku.

Celem prowadzenia oraz udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach hipoterapeutycznych jako formy aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej, jest ruchowe i korekcyjne tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju zmierzających do eliminowania, w miarę możliwości, przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój psychofizyczny. Zakładane cele realizowane będą poprzez udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach z hipoterapii, która jest metodą  doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania profilaktyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę zdrowotną, ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną.
Organizatorem zajęć hipoterapeutycznych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”.

Opracowanie: Beata Rebelska

***
INFORMACJA
 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 19/19
z dnia 27 lutego 2019 roku został ustalony plan wydatków
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Zgodnie z tym Zarządzeniem Placówka  otrzyma dofinansowanie łącznie w kwocie 5 680 zł, z tego :
Projekty finansowane z rozdziału 85153 - przeciwdziałanie narkomanii:
1. „Bądź w realu, na trzeźwo” – 1.500, w tym:
1) Profilaktyczno-edukacyjny program teatralny „To szkodzi zdrowiu” 1.000 zł
2) Spektakl profilaktyczny i warsztaty pt.: „Homotelefonikus” - 500 zł
Projekty finansowane z rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:
2. „Sobą być i dobrze bez alkoholu żyć!” – 830 zł , w tym:
1) Zajęcia profilaktyczne - „Jestem sobą! Nie piję alkoholu”: zakup materiałów dydaktycznych (papierów, kalki, itp.) 100 zł
2) Zajęcia z samoobrony - „Bezpieczeństwo ponad wszystko!”:100 zł
3) Zajęcia z samoobrony - „Jak zachować się w sytuacji zagrożenia?”: 100 zł
4) Zajęcia z fitnessu dla mózgu - „Czytam, gram i doskonale się mam!”: zakup materiałów dydaktycznych (gry i książki dla dzieci i młodzieży) 250 zł
5) Zajęcia z filmem - seans filmowy w Kinie „Wybrzeże”: 80 zł
6) Zajęcia ze smakiem - spotkanie przy grillu, jako integracja wychowanków i ich rodziców oraz wychowawców: zakup materiałów dydaktycznych (brykiet, rozpałka, folia aluminiowa, naczynia jednorazowe itp.), żywności - 200 zł

3. „Wolny czas bez alkoholu – twórcze spotkania” – 2.930, w tym:
Maszynka Sizzix Big Shot Starter Kit, wykrojniki do maszynki, foldery do wytłaczania, materiały papiernicze (papiery kolorowe, papiery metaliczne, cekiny, perełki, kryształki,  kleje, pencety, kosteczki 3d), stemple akrylowe, akcesoria do stempli (bloczki, tusze), mata do cięcia, trymer i tablica do bigowania, dziurkacze ozdobne.

4. „Działalność terapeutyczno – wychowawcza i profilaktyczna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”- 420, w tym zajęcia na pływalni 1 x w tyg. w mies.:  kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 20 zajęć pozalekcyjnych  na basenie x 21zł (10 uczestników).

***


***

***
ZARZĄDZANIE NR SOSW-I.0210.16.201816
DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO "OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU
w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


***

Informacja Wydziału Edukacji urzędu miasta o możliwości korzystania przez uczniów ze wsparcia w zakresie wyżywienia. Treść:

Informuję, że Rada Miasta Kołobrzeg na sesji w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w  domu i szkole” na lata 2019 – 2023. W związku z powyższym w celu dotarcia do jak największej grupy potencjalnych beneficjentów w/w programu, proszę o umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o programie: pisma Dyrektora MOPS w tej sprawie z dnia 18.01.2019 r. skierowanego do szkół  oraz uchwały RM.

**************************************************************************
          
      
 SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW     STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE OKRUSZKA"    SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego