SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"
Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674
SZKOŁA      INTERNAT
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Placówka istnieje od 1987 roku.
    
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu wchodzą następujące szkoły:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.
2) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałem przedszkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.

Podstawa prawna:
1) Uchwałą Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
2) Uchwałą Nr XXXII/247/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
3) Uchwałą Nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka. Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.I  N  F  O  R  M  A  C  J  E

    

SZKOŁA         INTERNAT

***
INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2017/2018 --- otwórz (.pdf)
***
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Obszary problemowe realizowane  w roku szkolnym 2017/2018
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”.
I. Obszar: zdrowie – edukacja zdrowotna
Cele:
1. Rozwijanie dbałości o własny wygląd i zdrowie.
II. Obszar: kultura – wartości , normy, wzory zachowań.
Cele:
1. Kształtowanie kultury osobistej ucznia (kultura zachowania, kultura słowa).
2. Poszanowanie pracy swojej i innych.
III. Obszar: bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych.
Cele:
1. Uświadamianie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu i multimediów.
2. Przestrzeganie zasad bezpiecznego funkcjonowania  w środowisku społecznym.

***
Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych 1 --- otwórz (.pdf)
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 --- otwórz (.pdf)

***
       
       
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego