SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

Przejdź do treści

Menu główne:

Placówka istnieje od 1987 roku.
 
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu wchodzą następujące szkoły:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek”.

Podstawa prawna:
1) Uchwałą Nr XXXII/246/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.
2) Uchwałą Nr XXXII/250/2017 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 06 listopada 2017 r.

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka. Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.INFORMACJE  I  AKTUALNOŚĆI    
SZKOŁA         INTERNAT
      
***

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
trwa
od 18.04.2019 r. (czwartek)
do 23.04.2019 r. (wtorek)

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1, pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zm.)

***
INFORMACJA
 
 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 19/19
z dnia 27 lutego 2019 roku został ustalony plan wydatków
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 
Zgodnie z tym Zarządzeniem Placówka  otrzyma dofinansowanie łącznie w kwocie 5 680 zł, z tego :
Projekty finansowane z rozdziału 85153 - przeciwdziałanie narkomanii:
1. „Bądź w realu, na trzeźwo” – 1.500, w tym:
1) Profilaktyczno-edukacyjny program teatralny „To szkodzi zdrowiu” 1.000 zł
2) Spektakl profilaktyczny i warsztaty pt.: „Homotelefonikus” - 500 zł
Projekty finansowane z rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:
2. „Sobą być i dobrze bez alkoholu żyć!” – 830 zł , w tym:
1) Zajęcia profilaktyczne - „Jestem sobą! Nie piję alkoholu”: zakup materiałów dydaktycznych (papierów, kalki, itp.) 100 zł
2) Zajęcia z samoobrony - „Bezpieczeństwo ponad wszystko!”:100 zł
3) Zajęcia z samoobrony - „Jak zachować się w sytuacji zagrożenia?”: 100 zł
4) Zajęcia z fitnessu dla mózgu - „Czytam, gram i doskonale się mam!”: zakup materiałów dydaktycznych (gry i książki dla dzieci i młodzieży) 250 zł
5) Zajęcia z filmem - seans filmowy w Kinie „Wybrzeże”: 80 zł
6) Zajęcia ze smakiem - spotkanie przy grillu, jako integracja wychowanków i ich rodziców oraz wychowawców: zakup materiałów dydaktycznych (brykiet, rozpałka, folia aluminiowa, naczynia jednorazowe itp.), żywności - 200 zł

3. „Wolny czas bez alkoholu – twórcze spotkania” – 2.930, w tym:
Maszynka Sizzix Big Shot Starter Kit, wykrojniki do maszynki, foldery do wytłaczania, materiały papiernicze (papiery kolorowe, papiery metaliczne, cekiny, perełki, kryształki,  kleje, pencety, kosteczki 3d), stemple akrylowe, akcesoria do stempli (bloczki, tusze), mata do cięcia, trymer i tablica do bigowania, dziurkacze ozdobne.

4. „Działalność terapeutyczno – wychowawcza i profilaktyczna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”- 420, w tym zajęcia na pływalni 1 x w tyg. w mies.:  kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 20 zajęć pozalekcyjnych  na basenie x 21zł (10 uczestników).

***


***

***
ZARZĄDZANIE NR SOSW-I.0210.16.201816
DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO "OKRUSZEK" W KOŁOBRZEGU
w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


***

Informacja Wydziału Edukacji urzędu miasta o możliwości korzystania przez uczniów ze wsparcia w zakresie wyżywienia. Treść:

Informuję, że Rada Miasta Kołobrzeg na sesji w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w  domu i szkole” na lata 2019 – 2023. W związku z powyższym w celu dotarcia do jak największej grupy potencjalnych beneficjentów w/w programu, proszę o umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o programie: pisma Dyrektora MOPS w tej sprawie z dnia 18.01.2019 r. skierowanego do szkół  oraz uchwały RM.

**************************************************************************
          
      
 SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW     STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE OKRUSZKA"    SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
© Copyright 2017 by SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego